ขั้นตอนการขอ VISA ระยะยาว สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ อิตาลี

ขอวีซ่าอิตาลี
รีวิวเรียนต่ออิตาลี

Pirelli Hangar Bicocca, Milan, Italy
cr. @caterinabeleffi

มาค่า มาดูกันว่าไปเรียนต่อ อิตาลี จะเริ่มขอ VISA ต้องทำ VISA แบบไหนเริ่มต้นยังไง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

บทความนี้จะมาแนะนำละเอียดสุด จากประสบการณ์ของเราที่ เป็นศิษย์เก่า เดินทางเอง ทำเรื่องเองทุกขั้นตอน จนถึงดูแลน้อง ๆ มาตลอด 10 ปี ค่ะ

ก่อนอื่น ขอขอบคุณข้อมูล จาก website สถานทูตอิตาลี ในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่เราได้มานี้ นอกจากจะมาจากแหล่งข้อมูลสถานทูตโดยตรง เรายังนำประสบการณ์ที่เคยช่วยน้อง ๆ เตรียมเอกสาร พร้อมข้อแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มาเล่าในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้อง ๆ

Trullo Sovrano, Alberobello, Italy
cr. @raunaqpatel

การขอ visa ไปประเทศอิตาลีนั้น มีหลายประเภท แล้วแต่ว่าเราจะเดินทางไปทำอะไร เช่น ท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนต่อ ซึ่งการเรียนในที่นี้ มีทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว ก็ขอวีซ่าคนละแบบอีก

บทความนี้ จะขอเจาะจงเฉพาะ VISA ระยะยาว สำหรับนักเรียน ที่จะเดินทางไปเรียน ที่อิตาลี เกินกว่า 90 วันเท่านั้น หากตรงตามนี้ก็เริ่มกันเลยค่า !

สถานที่ขอ VISA ระยะยาว หรือ เรียกว่า VISA Type D สามารถขอได้ที่

สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย

ชั้น 27 ซีอาร์ซี เทาเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (+66) 02 250 4970
โทรสาร (+66) 02 250 4986

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
และวันพฤหัสบดี เพิ่มช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

*ผู้สมัครเตรียมเอกสารไปให้พร้อม และสามารถ walk in เข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าวได้เลยนะคะ (ย้ำอีกครั้ง ว่าวิธีการนี้ เฉพาะขอ VISA ระยะยาวนะคะ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว หรือพำนักระยะสั้น ทำคนละสถานที่ และต้องทำการนัดหมาย)

ค่าใช้จ่ายในการขอ VISA นักเรียน อยู่ที่ 50 Euro

*อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นค่าทำวีซ่า ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเรตค่าเงินค่ะ หากไม่แน่ใจ สามารถโทรเช็คได้ที่สถานทูตโดยตรง และควรเตรียมเงินไปให้พอดีค่ะ

ติดตามข่าวสาร และทุนการศึกษาต่างตามหัวข้อต่อไปนี้

เรียนต่ออิตาลี All Schools SCHOLARSHIP

รายการเอกสารที่ใช้ในการขอยื่นขอ VISA ระยะยาว สำหรับนักเรียน

 1. แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอ VISA
 2. รูปถ่ายปัจจุบัน 2 ใบ พื้นหลังขาว I ขนาด 35 mm x 45 mm
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดวีซ่าตามที่ระบุในคำร้อง
 4. เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน ขาไป และกลับ I จากที่ผ่าน ๆ มา หากนักเรียนที่ยังไม่แน่ใจวันเดินทางกลับ สามารถจองตั๋วเครื่องบินขาไปอย่างเดียวก่อนได้ค่ะ
 5. หนังสือตอบรับเข้าเรียน และลงทะเบียนเรียนจากอิตาลี ระบุระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียน รวมถึงแสดงเอกสารการชำระเงินค่าเรียน ทั้งตัวจริง และสำเนา
  (เอกสารชุดนี้ โดยปกติทางโรงเรียนจะส่งตัวจริงมาให้ หลังจากที่เรายืนยันเข้าเรียนแล้ว **เก็บให้ดี ๆ เลยค่ะ สำคัญมาก เพราะนอกจากจะใช้ขอ VISA แล้ว ยังต้องพกไปที่อิตาลี เพื่อขอ Permit of Stay อีกด้วย **Permit of Stay เป็นเอกสารที่ต้องทำภายใน 8 วัน เมื่อเดินทางถึงอิตาลี ไว้จะมารีวิวให้อีกครั้ง ในครั้งหน้านะคะ)
 6. สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เอกสารการได้รับทุนจากหน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือองคก์รระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ เอกสารเป็นตัวจริงพร้อมสำเนา
 7. หลักฐานการจองที่พัก (ในกรณีที่โรงเรียนไม่ได้รับรองเรื่องที่พักให้) เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรืออิตาเลียน ครอบคลุมระยะเวลาการเดินทาง ระบุชื่อที่พัก ที่อยู่ และชื่อของผู้เดินทางทุกคน
 8. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน แสดงบัญชี 3 เดือนย้อนหลัง ซึ่งต้องอัพเดทไม่เกินกว่า 7 วัน ก่อนมาขอ VISA (แนะนำให้เตรียมเอกสารอื่นๆให้ครบ ค่อยไปขอเอกสารตัวนี้ค่ะ เราสามารถอัพเดทบุ๊ค และถ่ายสำเนา จากสมุดบัญชีได้เลย หรือขอ Bank Statement จากทางธนาคาร ค่าเอกสารหลักร้อย และรอเอกสารประมาณ 15-20 นาที)
 9. สำหรับผู้สมัคร ที่ไม่ได้ใช้บัญชีของตัวเอง สามารถใช้บัญชี ของสปอนเซอร์ได้ โดยต้องมี จดหมาย Sponsorship แนบมาด้วย (Sponsor จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติ คู่สมรส หรือบุตรของผู้สมัคร) และจะต้องมีเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส โดยใช้ตัวจริง และเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 10. กรมธรรม์การเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาพยาบาล และส่งตัวกลับประเทศ โดยกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน ระบุวงเงินครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 30,000 Euro หรือ 1,500,000 บาท โดยระบุกรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการส่งกลับเข้ามาในประเทศอีกคร้ัง พร้อมลายเซ็น ตราประทับจากทางบริษัทประกัน แสดงตัวจริง และสำเนา รวมถึงต้องเป็นประกันการเดินทางที่ใช้ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกน
  *สามารถทำประกันกับบริษัทไหนก็ได้ค่ะ ที่มีอยู่ใน List ที่ทางสถานทูตรับรอง > คลิกดู List บริษัทประกัน ที่รับรองโดยสถานทูต
 11. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี ทั้งฉบับจริง และเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 12. สำเนา passport 2 ชุด

เมื่อเตรียมเอกสารครบตามนี้ ก็สามารถ walk in อย่างมั่นใจ ไปขอ VISA ที่สถานทูตอิตาลีได้เลยค่า

*Note I. การขอ VISA จะขอก่อนเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน และไม่น้อยกว่า 2 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง

*Note II. เอกสารราชการที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ สามารถแปลเองได้เลย โดย download แบบฟอร์มสำเร็จรูป จาก website กรมการกงสุล

*Note III. เมื่อได้รับ VISA ทางสถานทูตจะให้เอกสารใบตอบรับจากทางโรงเรียน พร้อมประทับตราสถานทูต ให้พกไปที่อิตาลีด้วยนะคะ สำคัญมาก ๆ

*Note IV. VISA นักเรียนอิตาลี จะต้องเดินทางลงที่ประเทศอิตาลีเท่านั้น ทางเราเคยเจอเคสที่น้องต้องการแวะเที่ยวที่ประเทศอื่นก่อน แม้ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มเชงเกนก็ตาม แนะนำให้ทำ VISA ท่องเที่ยวประเทศนั้น ๆ แยกไปต่างหาก

หวังว่าบทความของเรา ทีมงาน ArtVise Education จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้การเตรียมเอกสารเดินทางของน้อง ๆ ง่ายขึ้น หากสนใจเรียนต่อด้านออกแบบที่ประเทศอิตาลี อย่าลืมปรึกษาเรานะคะ 🙂

ดูรายละเอียดสถาบันทั้งหมด ที่เราดูแล

DOMUS ACADEMY

Milan, Italy

read more

ISTITUTO MARANGONI

Milan – Florence – London –  Paris

read more

NABA

Milan – Rome, Italy

read more

POLI.design

Milan, Italy

read more

สอบถามข้อมูลการเรียนการสอน และสถาบันเพิ่มเติมได้ที่นี่